Kalendár 2024

Zápisnica z jesenného snemu SSHL

Jarný snem SSHL

Srdečne vás pozývame na Jarný snem SSHL, ktorý sa uskutoční 10.3.2024 od 14:00 v kultúrnom dome v Kamennej Porube.
Program:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie ligového ročníka 2023 po finančnej stránke.
3. Návrh ligového kalendára pre rok 2024
4. Návrh a úprava ligových pravidiel pre rok 2024
5. Diskusia
6. Záver.
Účasť žiadateľov o ligové kolo je povinná.
Tešíme sa na vás.
Rada ligy SSHL